Back to top

  Duration: From 18 August at 0:00 to 24 August at 23:59 CEST (UTC+2).

  Goal: Earn the highest amount of base XP possible in a single battle.

  Additional conditions and prizes depend on how you will participate—see details below.

  Method #1: By playing with the Rheinmetall Skorpion G!

  • There is just one extra condition: you must be playing Rheinmetall Skorpion G.
  • Prizes:
   • Places 1–5: 90 days of Premium Account + Gamescom Goodie Bag
   • Places 6–10: 30 days of Premium Account
   • Places 11–20: 7 days of Premium Account

  Method #2: By playing with a vehicle of your choice!

  • You must be using any regular vehicle (ie. Premium Tanks can’t be used).
  • Only battles where there is at least one Rheinmetall Skorpion G, either in yours or enemy team, will count!
  • Players who already have Rheinmetall Skorpion G in their garage are not eligible for this participation method–take your Skorpion on to the battlefield instead!
  • Prizes:
   • Places 1–5: Rheinmetall Skorpion G + garage slot + Gamescom Goodie Bag
   • Places 6–10: 30 days of Premium Account
   • Places 11–20: 7 days of Premium Account

  No matter which way you participate in the contest, the following rules apply:

  • In order to participate you must sign up by entering your username and associated e-mail address.
  • Contest results will be drawn straight from the server.
  • Earn the highest amount of base XP possible in a single battle. You can try this as many times as you like but only your best result will be considered for the competition.
  • In cases where two or more players manage to get the same amount of XP, damage inflicted in that battle will be used to determine the order of winners.
  • Only Random Battles are allowed. No Clan Wars, Team battles, Stronghold battles, Public Test server matches etc will be included.
  • Platoons are allowed only if Battle Tier is correct for the tank you play (ie. no “fail” platoons are allowed).
  • Only accounts created on the EU cluster are eligible to participate.

  Lucky Winners

  But wait, there is more! Are you not sure you can make it to the top of the ladder?

  We will be giving away Rheimetall Skorpion G with a garage slot and Gamescom Goodie Bag to three lucky winners who sign up and win at least 1 Random Battle against a team with Skorpion during the contest duration.

  If the lucky winner already owns Rheinmetall Skorpion G, they will receive 90 days of Premium Account instead.

  Results

  Will be announced within 2 weeks after contest end.

  Dauer:  Vom 18. August um 0:00 Uhr bis zum 24. August um 23:59 Uhr (MESZ) verfügbar.

  Ziel:  Verdient die höchstmögliche Menge an EP in einem Gefecht.

  Zusätzliche Bedingungen und Preise hängen von eurer Art der Teilnahme ab. Einzelheiten findet ihr unten.

  1. Methode: Spielen mit dem Rheinmetall Skorpion G!

  • Es gibt nur eine Bedingung: Spielt den Rheinmetall Skorpion G.
  • Preise:
   • Plätze 1 – 5: 90 Tage Premium-Spielzeit + gamescom Goodie Bag
   • Plätze 6 – 10: 30 Tage Premium-Spielzeit
   • Plätze 11 – 20: 7 Tage Premium-Spielzeit

  2. Methode: Spielt ein Fahrzeug eurer Wahl!

  • Nur Standardfahrzeuge sind erlaubt (Premium-Panzer können für diesen Wettbewerb nicht verwendet werden).
  • Es zählen nur Gefechte, in denen ein Rheinmetall Skorpion G vorhanden ist, entweder in eurem oder dem gegnerischen Team.
  • Spieler, die schon den Rheinmetall Skorpion G in der Garage haben, können auf diese Weise nicht teilnehmen. Fahrt stattdessen mit eurem Skorpion auf‘s Feld!
  • Preise:
   • Plätze 1 – 5: Deutscher Jagdpanzer der Stufe VIII, Rheinmetall Skorpion G + Garagenstellplatz + gamescom Goodie Bag
   • Plätze 6 – 10: 30 Tage Premium-Spielzeit
   • Plätze 11 – 20: 7 Tage Premium-Spielzeit

  Egal, wie ihr am Wettbewerb teilnehmt, folgende Regeln gelten:

  • Für die Teilnahme müsst ihr euch anmelden indem ihr euren Nutzernamen und die verbundene E-Mail-Adresse angebt.
  • Die Ergebnisse werden direkt vom Server genommen.
  • Verdient die höchstmögliche Menge an EP in einem Gefecht. Ihr könnt das so oft ihr wollt versuchen, aber nur euer höchstes Ergebnis wird gewertet.
  • Falls mehrere Spieler es schaffen, dieselbe Anzahl an EP zu erhalten, wird der Gewinner anhand des verursachten Schadens in diesem Gefecht ermittelt.
  • Es werden nur Zufallsgefechte gewertet. Clankrieg-, Team- oder Festungsgefechte werden nicht gewertet. Spiele auf dem Testserver werden auch nicht berücksichtigt.
  • Züge sind nur erlaubt, falls die Gefechtsstufen für die Panzer passen (es sind keine „Fail-Platoons“ erlaubt).
  • Nur Accounts auf dem EU Server sind zugelassen.

  Glückliche Gewinner

  Aber es gibt noch mehr! Ihr seid euch sicher, dass ihr es nicht an die Spitze schaffen könnt?

  Wir geben außerdem einen Rheinmetall Skorpion G mit einem Garagenstellplatz und einer gamescom Goodie Bag an drei Gewinner, die sich anmelden und während des Wettbewerbs mindestens ein Gefecht gegen ein Team mit einem Rheinmetall Skorpion G gewinnen.

  Falls die Gewinner schon den Rheinmetall Skorpion G besitzen, erhalten sie stattdessen 90 Tage Premium-Spielzeit.

  Ergebnisse

  werden ungefähr 2 Wochen nach Ende des Wettbewerbs bekanntgegeben.

  Czas trwania:  onkurs trwa od 0:00 w czwartek, 18 sierpnia do 23:59 w środę, 24 sierpnia.

  Cel:   Zdobądźcie jak najwięcej bazowego doświadczenia w pojedynczej bitwie.

  Dodatkowe warunki i nagrody zależą od tego, w jaki sposób będziecie uczestniczyć. Szczegóły znajdziecie poniżej.

  Metoda #1: Grajcie niszczycielem czołgów Rheinmetall Skorpion G!

  • Jest tylko jeden warunek – musicie grać pojazdem Rheinmetall Skorpion G.
  • Nagrody:
   • Miejsca 1–5: 90 dni konta premium + gamescomowa torba z prezentami
   • Miejsca 6–10: 30 dni konta premium
   • Miejsca 11–20: 7 dni konta premium

  Metoda #2: Grajcie wybranym pojazdem!

  • Musicie używać pojazdów standardowych (czołgi premium nie mogą brać udziału w tym konkursie).
  • Liczą się tylko bitwy, w których wystąpił Rheinmetall Skorpion G – w drużynie Waszej lub przeciwnej!
  • Jeśli posiadacie już Rheinmetall Skorpion G w garażu, nie możecie uczestniczyć w konkursie w ten sposób. Zamiast tego ruszcie do walki swoim Rheinmetall Skorpion G!
  • Nagrody:
   • Miejsca 1–5: Rheinmetall Skorpion G, niemiecki niszczyciel czołgów premium VIII poziomu + Miejsce w garażu + gamescomowa torba z prezentami
   • Miejsca 6–10: 30 dni konta premium
   • Miejsca 11–20: 7 dni konta premium

  Niezależnie od wybranej przez Was metody, w konkursie obowiązują poniższe zasady:

  • Aby wziąć udział, musicie się zapisać, podając swoją nazwę użytkownika i powiązany z kontem adres e-mail.
  • Wyniki zostaną pobrane bezpośrednio z serwera.
  • Zdobądźcie jak najwięcej bazowego doświadczenia w pojedynczej bitwie. Możecie próbować tyle razy, ile chcecie, ale tylko najlepszy wynik weźmie udział w rywalizacji.
  • Jeśli dwóch lub więcej graczy uzyska taką samą liczbę podstawowych PD, kolejność miejsc zostanie ustalona na podstawie uszkodzeń zadanych w bitwie.
  • Liczą się tylko bitwy losowe. Nie będą uwzględniane bitwy w Wojnach Klanów, bitwy o Twierdze, mecze z serwera testowego itd.
  • Plutony są dozwolone, ale wyłącznie pod warunkiem, że poziom bitwy jest odpowiedni dla poziomu pojazdu, którego używacie (niedozwolone są „fail platoons”).
  • Jedynie konta założone na serwerze EU są uprawnione do wzięcia udziału.

  Szczęśliwi zwycięzcy

  Ale to jeszcze nie wszystko! Nie jesteście pewni, czy dojedziecie na sam szczyt klasyfikacji?

  Mamy niespodziankę! Rozdamy zestawy składające się z pojazdu Rheinmetall Skorpion G z miejscem w garażu oraz gamescomową torbą z prezentami trzem szczęśliwym osobom. Aby mieć na to szansę, trzeba zarejestrować się i wygrać co najmniej jedną bitwę losową przeciwko drużynie, w której znajduje się Skropion, w czasie trwania konkursu.

  Jeśli szczęśliwy zwycięzca będzie już posiadać Rheinmetall Skorpion G w garażu, otrzyma zamiast niego 90 dni konta premium.

  Wyniki:

  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na naszym portalu w ciągu około 2 tygodni po zakończeniu konkursu.

  Durée :  Du 18 août à minuit au 24 août à 23 h 59 (heure de Paris).

  Objectif :  Remportez le plus d'expérience possible au cours d'une bataille.

  Les conditions et les récompenses complémentaires dépendent de la manière dont vous participerez - découvrez les détails ci-dessous.

  1e méthode : à bord du Rheinmetall Skorpion G

  • Il n'y a qu'une condition en plus : vous devez être aux commandes du Rheinmetall Skorpion G.
  • Récompenses :
   • 1e-5e place : 90 jours de compte premium + sacs de cadeaux gamescom 2016
   • 6e-10e place : 30 jours de compte premium
   • 11e-20e place : 7 jours de compte premium

  2e méthode : à bord du véhicule de votre choix !

  • Véhicules standards uniquement (les chars premium ne peuvent être utilisés).
  • Seules les batailles incluant au moins un Rheinmetall Skorpion G (que ce soit dans l'équipe adverse ou la vôtre) seront prises en compte.
  • Les joueurs qui possèdent déjà le Rheinmetall Skorpion G dans leur garage ne sont pas éligibles pour cette méthode de participation - à la place, sélectionnez votre Skorpion pour la bataille !
  • Récompenses :
   • 1e-5e place : Rheinmetall Skorpion G, chasseur de chars allemand premium de rang VIII + 1 place de garage + sac de cadeaux gamescom
   • 6e-10e place : 30 jours de compte premium
   • 11e-20e place : 7 jours de compte premium

  Quelle que soit la manière dont vous participez au concours, les règles suivantes s'appliquent ::

  • Pour participer, vous devez vous inscrire en fournissant votre pseudo et l'adresse email associée à votre compte.
  • Les résultats seront directement tirés des serveurs.
  • Remportez le plus d'expérience possible au cours d'une bataille. Vous pouvez tenter votre chance autant de fois que vous le souhaitez, mais seul votre meilleur résultat sera pris en compte pour le concours.
  • Dans le cas où deux joueurs ou plus parviendraient à gagner le même nombre de points d'expérience, c'est le nombre de points de dégâts infligés qui sera utilisé pour déterminer le classement des gagnants.
  • Seules les batailles aléatoires comptent. Ne seront pas inclus : guerres de clans, batailles en équipe, batailles de bastions, matchs sur le serveur de test, etc.
  • Les pelotons sont autorisés uniquement si le rang de la bataille correspond au véhicule que vous jouez (les « fail platoons » ne sont pas autorisés).
  • Seuls les comptes créés sur les serveurs EU sont éligibles et peuvent participer à ce Concours.

  Heureux gagants :

  Mais attendez, ce n'est pas tout ! Êtes-vous sûr de pouvoir atteindre le sommet ?

  Nous offrirons le Rheimetall Skorpion G, une place de garage et un sac de cadeaux gamescom à trois joueurs chanceux chanceuxinscrits et ayant remporté au moins 1 bataille aléatoire contre une équipe incluant le Skorpion sur la durée du concours.

  Si l'un des heureux gagnants possède déjà le Rheinmetall Skorpion G, il ou elle recevra 90 jours de compte premium à la place.

  Résultats

  Les résultats seront annoncés deux semaines après la fin du concours.

  Trvání:  Od 18. srpna, 0:00 do 24. srpna, 23:59 SELČ.

  Úkol:  Získejte v jedné bitvě co nejvíce zkušeností.

  Další podmínky a odměny závisí na tom, jak dobře si povedete. Podívejte se na detaily níže.

  Metoda č. 1: Hraním s Rheinmetall Skorpion G!

  • Zde je jen jedna podmínka: musíte hrát Rheinmetall Skorpion G.
  • Ceny:
   • 1. - 5. místo: 90 dní prémiového účtu + dárková taška z gamescomu
   • 6. - 10. místo: 30 dní prémiového účtu
   • 11. - 20. místo: 7 dní prémiového účtu

  Metoda č. 2: Hraním s libovolným vozidlem!

  • Musíte použít jakékoli standardní vozidlo (prémiové tanky tedy nelze použít).
  • Počítat se budou pouze bitvy, ve kterých bojuje alespoň jeden tank Rheinmetall Skorpion G, a to jak ve vašem týmu, tak v tom soupeřově!
  • Hráči, kteří již mají Rheinmetall Skorpion G ve své garáži, této metody využít nemohou. V takovém případě vyjeďte na bojiště s Rheinmetall Skorpion G!
  • Ceny:
   • 1. - 5. místo: Německý prémiový stíhač tanků VIII. úrovně Rheinmetall Skorpion G + místo v garáži + dárková taška z gamescomu
   • 6. - 10. místo: 30 dní prémiového účtu
   • 11. - 20. místo: 7 dní prémiového účtu

  Ať už se zúčastníte jakýmkoli způsobem, platí následující pravidla:

  • Pro účast v soutěži se musíte přihlásit pomocí vaší přezdívky a e-mailu.
  • Výsledky soutěže budou získány přímo ze serveru hry.
  • Získejte v jedné bitvě co nejvíce zkušeností. Můžete to zkusit kolikrát budete chtít, počítat se bude jen váš nejlepší výsledek.
  • Pokud se stane to, že mají dva nebo více hráčů stejný počet základních zkušeností, bude o vítězi rozhodovat vyšší způsobené poškození v dané bitvě.
  • Počítají se pouze náhodné bitvy. Naopak týmové bitvy nebo bitvy v klanových válkách, opevněních, na test serveru, atd. se nepočítají.
  • Čety jsou dovoleny pouze v případě, kdy respektují pravidla pro rozdíl úrovní vozidel (tzv. „fail“ čety tedy nejsou dovoleny).
  • Účastnit se můžete pouze s účtem registrovaným na EU serveru.

  Šťastní vítězové

  Ale počkejte, to není vše! Jste si jistí, že můžete vyšplhat až na samotný vrchol žebříčku?

  Třem šťastlivcům, kteří se do soutěže přihlásí a v jejím průběhu odehrají alespoň jednu náhodnou bitvu proti týmu s Rheinmetall Skorpion G, dáme právě Rheinmetall Skorpion G společně s místem v garáži a dárkovou tašku z gamescomu

  Pokud bude některý z oněch šťastlivců již majitelem stíhače Rheinmetall Skorpion G, dostane náhradou 90 dní prémiového účtu.

  Výsledky:

  Výsledky budou oznámeny v průběhu dvou týdnů od skončení soutěže.

  Duración:  desde el 18 de agosto a las 0:00 y hasta el 24 de agosto a las 23:59 (hora peninsular española).

  Objetivo:  conseguir la mayor cantidad de XP básica posible en una sola batalla.

  Las condiciones y precios adicionales dependen de la forma en que participéis; mirad los detalles a continuación.

  Método n.º 1: ¡jugar con el Rheinmetall Skorpion G!

  • Solo hay una condición particular: jugar con el Rheinmetall Skorpion G.
  • Premios:
   • Puestos 1.º - 5.º: 90 días de cuenta premium + bolsa de regalos de la gamescom
   • Puestos 6.º - 10.º: 30 días de cuenta premium
   • Puestos 11.º - 20.º: 7 días de cuenta premium

  Método n.º 2: ¡jugar con el vehículo que elijáis!

  • Debéis usar un vehículo estándar (es decir, no se permiten los carros premium).
  • Solo se contabilizarán las batallas en las que haya al menos un Rheinmetall Skorpion G, en vuestro equipo o entre vuestros enemigos.
  • Los jugadores que ya hayan adquirido el Rheinmetall Skorpion G no pueden optar por este método de participación; ¡mejor aprovechad para sacar vuestro Skorpion al campo de batalla!
  • Premios:
   • Puestos 1.º - 5.º: Rheinmetall Skorpion G, cazacarros premium alemán de nivel VIII + espacio en el garaje + bolsa de regalos de la gamescom
   • Puestos 6.º - 10.º: 30 días de cuenta premium
   • Puestos 11.º - 20.º: 7 días de cuenta premium

  Independientemente de la forma en que participéis en el concurso, se aplicarán las siguientes reglas:

  • Para participar debéis apuntaros introduciendo vuestro alias en el juego y la dirección de correo electrónico vinculada a vuestra cuenta.
  • Los resultados del concurso se tomarán directamente desde el servidor.
  • Debéis ganar la mayor cantidad posible de experiencia básica en una sola batalla. Podéis intentarlo tantas veces como queráis, pero solo se tendrá en cuenta vuestro mejor resultado para la competición.
  • Si dos o más jugadores consiguen la misma cantidad de experiencia básica en una batalla, se tendrá en cuenta la cantidad de daño infligido en esa batalla para determinar al ganador.
  • Solo se contabilizarán las batallas aleatorias. No se tendrán en cuenta las batallas en equipo, las de Guerras de clanes, las batallas por fortalezas ni las partidas del servidor de pruebas.
  • Los pelotones solo se permiten si su nivel de batalla es correcto para el vehículo con el que jugáis (es decir, no se permiten los «pelotones fallidos»).
  • Solo las cuentas creadas en el servidor europeo pueden participar en el concurso.

  Afortunados ganadores

  ¡Pero esperad, que hay más! ¿No estáis seguros de poder llegar a lo más alto de la clasificación?

  Daremos el Rheinmetall Skorpion G con su espacio en el garaje y una bolsa de regalos de la gamescom a tres afortunados ganadores se inscriban y ganen al menos una batalla aleatoria contra un equipo con el Skorpion mientras dure el concurso.

  Si alguno de los afortunados ganadores ya tiene el Rheinmetall Skorpion G, recibirá 90 días de cuenta premium en su lugar.

  Resultados:

  se anunciarán en nuestro portal dos semanas después del fin del concurso.

  Süre:  18 Ağustos TSİ 01.00 ile 25 Ağustos TSİ 00.59 (GMT+3) arasında

  Amaç:  Tek bir savaşta mümkün olan en yüksek temel Deneyimi kazanın.

  Ek koşullar ve ödüller, nasıl katılacağınıza bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.

  Yöntem #1: Rheinmetall Skorpion G ile oynayarak!

  • Sadece tek bir ek koşul bulunmaktadır: Rheinmetall Skorpion G ile oynamalısınız.
  • Ödüller:
   • 1. - 5. Sıra: 90 Günlük Premium Hesap + gamescom hediye çantası
   • 6. - 10. Sıra: 30 Günlük Premium Hesap
   • 11. - 20. Sıra: 7 Günlük Premium Hesap

  Yöntem #2: Kendi tercihiniz bir araçla oynayarak!

  • Herhangi bir standart araç kullanılmalıdır (Premium Tanklar bu yarışma için kullanılamaz).
  • Savaşlar yalnızca, kendi ekibinizde veya rakip ekipte en az bir adet Rheinmetall Skorpion G bulunması durumunda sayılacaktır.
  • Garajlarında hâlihazırda Rheinmetall Skorpion G olan oyuncular bu katılım yöntemi için uygun değildirler; bunun yerine Skorpion'unuzu alın ve savaşa katılın!
  • Ödüller:
   • 1. - 5. Sıra: Alman Seviye VIII Premium Tank Avcısı Rheinmetall Skorpion G + Garaj Yuvası + gamescom hediye çantası
   • 6. - 10. Sıra: 30 Günlük Premium Hesap
   • 11. - 20. Sıra: 7 Günlük Premium Hesap

  Aşağıdaki kurallar yarışmaya her iki katılım yöntemi için de geçerli olacaktır:

  • Katılabilmek için kullanıcı adınızı ve bağlı olduğu eposta adresini girerek kaydolmalısınız.
  • Yarışma sonuçları doğrudan sunucudan elde edilecektir.
  • Tek bir savaşta mümkün olan en yüksek temel Deneyimi kazanın. Bunu istediğiniz kadar çok deneyebilirsiniz ama sadece en yüksek olan puanınız değerlendirmeye alınacaktır.
  • İki veya daha çok oyuncunun aynı temel DP'yi elde ettikleri durumlarda, kazananların sıralamasını belirlemek için o savaşta verilen hasar miktarlarına bakılacaktır.
  • Sadece Rastgele Savaşlar sayılacaktır. Klan savaşları, Ekip savaşları, Kale savaşları, Açık Test sunucusu savaşları vb. sayılmayacaktır.
  • Takımlar sadece Savaş Seviyesi oynadığınız tank ile uyumluysa sayılacaktır ("dengesiz" takımlara izin verilmeyecektir).
  • Sadece Avrupa Sunucusunda oluşturulmuş hesaplar katılabilir.

  Şanslı Kazananlar

  Durun, daha bitmedi! En üst basamağa yükselebileceğinizden emin değil misiniz?

  Yarışma süresince kayıt yaptıran ve bir Skorpion barındıran rakip ekibe karşı bir Rastgele Savaş kazanan üç şanslı kazananımıza Rheinmetall Skorpion G ile bir garaj yuvası ve bir de gamescom hediye çantası vereceğiz.

  Eğer şanslı kazananlar arasında hâlihazırda Rheinmetall Skorpion G sahibi varsa, tank yerine 90 Günlük Premium Hesap alacaktır.

  Sonuçlar

  Yarışmanın sona ermesinden sonraki iki hafta içerisinde duyurulacaktır.